En hoe zit het met de regelgeving op deze locatie? 

Voor de transformatie van kantoorgebouw naar huisvesting voor arbeidsmigranten is een vergunning van de gemeente nodig. Vooraf is het plan uitvoerig getoetst op de ruimtelijke mogelijkheden en omgevingsaspecten. In de Woonvisie van juli 2020 heeft de gemeente uitgesproken dat er een substantiële opgave ligt. Het is aan de sector zelf om die huisvesting via initiatieven te realiseren.

 

Depositphotos 134084366 ds BW

Rol van de gemeente

De gemeente ziet het daarbij als haar rol om de Westlandse uitzendorganisaties en andere initiatiefnemers vanuit een gemeentelijke regierol zoveel mogelijk te faciliteren. In een breed gedragen motie die op 24 september 2019 is aangenomen door de gemeenteraad van Westland, heeft ook de gemeenteraad nog eens onderstreept in te willen zetten op het realiseren van huisvesting op de bedrijventerreinen van ABC Westland en Royal FloraHolland.

DJI 0516

Recente (vergelijkbare) rechterlijke uitspraken

Er is nog geen vergunning van gemeente Westland om de transformatie daadwerkelijk te realiseren. Wel onderschrijft de jurisprudentie de mogelijkheden om het kantoorgebouw te verbouwen tot huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Het onderzoeksbureau dat heeft gekeken naar de ruimtelijke onderbouwing concludeert:

‘Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de gestelde beleidskaders en voldoet aan de gevormde jurisprudentie hierover en dat er door deze kaders en deze jurisprudentie geen beperkingen opgelegd worden aan deze ontwikkeling.’

shutterstock 1248019606

Milieuregelgeving

Ook de milieuregelgeving is meegenomen in het onderzoek. Daaruit blijkt dat aspecten als geur, stof en gevaar de ontwikkeling niet in de weg staan. Ook ondervindt het plan geen hinder van de bedrijfsactiviteiten van Royal FloraHolland en op Trade Parc Westland Jupiter gevestigde bedrijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze bedrijven andersom ook niet worden beperkt in hun functioneren.

vergadering

Overige omgevingsaspecten

De initiatiefnemers hebben verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar onder andere de externe veiligheid, de geluidsbelasting en luchtkwaliteit. Uit deze uitvoerige onderzoeken blijkt dat de transformatie goed mogelijk is.

Ter plaatse van het Horti Hotel Westland moet worden aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Om de geluidsbelasting van de omgeving op het hotel te verlagen, worden bijvoorbeeld extra geluidswerende voorzieningen aan de gevel aangebracht.

Verder is er gekeken naar het effect op luchtkwaliteit als gevolg van deze transformatie. Door de ontwikkeling van het Horti Hotel Westland neemt de hoeveelheid verkeersbewegingen niet ineens fors toe ten opzichte van de huidige kantoorfunctie. Ook de ontwikkeling zelf heeft weinig invloed op de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering.

Andere omgevingsaspecten die zijn meegenomen in onderzoeken zijn bodem, water en ecologie en stikstof. Deze vormen geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

DSC08594

Download foto's

Onderstaande foto's zijn beschikbaar om te downloaden voor redactioneel gebruik.