Arbeidsmigranten werken in het Westland maar wonen meestal elders

Exacte cijfers over het aantal migranten welke in het Westland wonen zijn er niet. Hun aantal wordt geschat op ruim 12.000. Daarvan wonen er ongeveer 4.500 in een van kernen van gemeente Westland. Het merendeel van de arbeidsmigranten is gehuisvest in een van de omliggende steden: Den Haag, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.

AdobeStock 252897918 BW

Betaalbare huisvesting

Arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken, vragen om betaalbare huisvesting. Dat leidt ertoe dat de verantwoordelijke uitzendbureaus huisvesting zoeken in goedkopere wijken. Dit zijn vaak wijken in de omliggende steden.

Goedkopere wijken hebben een eenzijdige bevolkingsopbouw en een sterke druk op de openbare orde. Het is geen uitzondering dat een groot aantal buitenlandse werknemers met elkaar één huis deelt en dan is de kwaliteit van de huisvesting niet goed genoeg. Dat die situaties tot overlast en hinder kunnen leiden, ligt voor de hand.

Het Westland kampt echter al met een groot tekort aan woningen voor de eigen inwoners. Dat leidt tot het gevoel dat arbeidsmigranten - hoe essentieel ook voor de Westlandse economie - woningen ‘inpikken’.

De gemeente heeft in 2018 plannen gemaakt om 2000 bedden extra te realiseren. Dit heeft geleid tot een tweetal omvangrijke projecten, maar dat is niet genoeg. De Woonvisie van de gemeente van juli 2020 spreekt dan ook van een substantiële opgave.

 

shutterstock 1695213877

Welke alternatieven zijn er?

Al eerder is er vanuit de politiek gepleit voor alternatieven:

  • Huisvesting op de tuinbouwbedrijven. Met bijvoorbeeld containerbouw is er een snelle en efficiënte oplossing te realiseren. Met de provincie wordt gesproken over de voorwaarden waaronder dit zou kunnen.
  • Huisvesting dichtbij het werk en buiten de woonwijken. Hiervoor zijn door de gemeenteraad al concrete zoeklocaties aangedragen: het ABC-terrein in Poeldijk en het terrein van Royal FloraHolland in Honselersdijk, beide zijn bedrijventerreinen waar een groot deel van de arbeidsmigranten werkzaam is.

Op die laatste locatie - op bedrijventerrein Trade Parc Westland Jupiter - staat momenteel een kantorentoren met de naam Horti Business Center. Het Horti Business Center staat al meer dan 10 jaar voor een belangrijk deel leeg. Het Horti Business Center kan worden getransformeerd tot huisvestingslocatie voor ruim 300 arbeidsmigranten. Op afstand van de Westlandse woonkernen, centraal gelegen binnen Westland en met uitstekende ontsluitingsmogelijkheden richting de Westlandse agro(logistieke) bedrijven.

Met de transformatie van het Horti Business Center tot huisvestingslocatie kan Westland weer een belangrijke stap zetten om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit alternatief komt immers niet alleen tegemoet aan de bezwaren van buurgemeenten, het verlicht ook de druk op de Westlandse woningmarkt.

DJI 0513

Vergunningsprocedure

Naar aanleiding van een positief verlopen ambtelijke quickscan van de gemeente Westland hebben de initiatiefnemers recent een vergunningsaanvraag ingediend. Die procedure moet - volgens de ontwikkelaar - uiteindelijk leiden tot een grootschalige verbouwing van het pand tot huisvestingslocatie. Na de functiewijziging van het gebouw zal er een grondige verbouwing plaatsvinden, waarna het gebouw is ingericht voor een optimale huisvesting van arbeidsmigranten.

Depositphotos 70725885 ds BW 2

Download foto's

Onderstaande foto's zijn beschikbaar om te downloaden voor redactioneel gebruik.